Voorwaarden coaching

Voorwaarden coaching

Condities coaching medewerkers

  1. Coaching vindt plaats op een nader te bepalen locatie. Dit kan ook zijn op de locatie van de werkgever.
  2. De ingezette middelen zijn toegesneden op de persoonlijke thema’s die in de sessies aan de orde komen en bestaan uit betrouwbare en gevalideerde instrumenten. Alle oefeningen, programma’s, modellen en andere materialen of bescheiden van welke aard dan ook uitgereikt ter ondersteuning van het coachtraject, blijven te allen tijde het intellectuele eigendom van de coach. 
  3. Aan het einde van de vijf sessies vindt een evaluatie plaats met de gecoachte en zijn/haar werkgever waarin het proces wordt geëvalueerd en de doelen op actualiteit worden getoetst. 
  4. Het coachtraject zal uiterst vertrouwelijk worden behandeld. Voor zover in overeenstemming met een goede beroepsuitoefening en voor zover niet in strijd met wettelijke regels of andere verplichtingen, zullen bijzonderheden met betrekking tot de persoon van gecoachte en de aard en omvang van de zaken die onderwerp van het coachtraject zijn, niet naar buiten worden gebracht anders dan met instemming van de gecoachte. Over de aard, strekking en inhoud van rapportages en evaluaties aan werkgever, zal steeds vooraf overleg plaatsvinden met de gecoachte. Persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor eigen activiteiten van de coach. Mocht de coach tijdens het coachtraject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder zijn of haar werkterrein of deskundigheid vallen, dan zal hij de gecoachte daarop attenderen en hem/haar desgewenst naar een deskundige verwijzen. De consequenties daarvan voor het traject zullen in goed overleg worden vastgesteld.
  5. De coach behoudt zich het recht voor de afgesproken coachdoelen in het belang van het traject nader te wijzigen of aan te vullen. Mocht het traject daardoor of door andere onvoorziene omstandigheden uitlopen, dan worden in overleg met alle betrokken partijen nieuwe afspraken gemaakt over de verlenging van het traject.
  6. De coach ondersteunt uitsluitend het eigen proces en de eigen keuzes van de gecoachte, waarbij het wel voorkomt dat een scala aan mogelijkheden wordt besproken om het proces van inzichtvergroting en gewaarwording van de gecoachte te ondersteunen. De gecoachte blijft echter te allen tijde verantwoordelijk voor diens eigen gedrag en de consequenties daarvan. De coach is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk, voor te nemen of reeds genomen besluiten of veranderingen in het leven van de gecoachte. 
  7. Dit traject leidt slechts tot een inspanningsverplichting van de coach om zijn of haar verplichtingen zodanig na te komen als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van de coach kan worden verlangd.
  8. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, voor zover hiervan in het bovenstaande niet is afgeweken.